KATILIMCILAR

PROF. DR. YUNUS VEHBİ YAVUZ KİMDİR?

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz kimdir?09 Ekim 2015 Cuma 01:00

Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ

1944’de yılında Türkiye’de Trabzon vilayeti Çaykara kazası Akdoğan Köyü’nde doğdu. İlk dini bilgiler ile Temel İslâmî ilimleri babası merhum âlim, zâhid ve müderris Hacı Hasan Râmî Efendi’den aldı. Onun özel medresesine katılarak Osmanlı medrese geleneğinde okutulan dersleri on yıl boyunca okuyarak icazet aldı. Yazarın daha sonraki tahsil hayatının kronolojisi şöyledir:

1971yılında İstanbul Y. İslam Enstitüsünden mezun oldu.
1977 Yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü fıkıh asistanlığına atandı.
1983 Yılında “El-Mebsût’a Göre Tatbikatta Hanefî Müçtehitlerinin İçtihad Usulü” konulu tezi ile doktor unvanını elde etti.
1987’de Doçent unvanını elde etti.
1994 yılında ise Profesörlüğe yükseltildi.
1994 – 1996 yıllarında Malezya “Milletler Arası İslam Üniversitesi”’ ne bağlı “Vahye Dayalı İlimler Fakültesi/Külliyetü Ulumi’l-Vahy”da iki yıl misafir öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde fıkıh dersleri ve konferanslar verdi.
Türkiye’de alanı ilgili olarak çok sayıda konferans vermiş, panellere, sempozyum ve bilimsel toplantılara tebliğci ve müzakereci olarak katıldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler ile ansiklopedi maddeleri yazdı.

Yazar, bugüne kadar bir çoğu telif ve bir kısmı tercüme olmak üzere 50’den fazla kitap yazdı.

Kurucusu olduğu Kur’an Araştırmaları Vakfı’nın halen başkanlığını yürütmektedir. 35 yılı aşan akademik hayatını bilimsel çalışmaları ile sürdürme kararında olup halen U. Ü. İlah. Fak. İslam Hukuku Ana Bilim Dalındaki görevine Yüksek lisans ve lisans düzeyinde dersler vererek devam etmektedir. Yazar evli olup beş çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserlerinin Bir Bölümü

1.     İslam’da Zekât Müessesesi,
2.     Hanefi Mezhebinde İçtihad Felsefesi
3.     İslam’da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü,
4.     Çalışma Hayatı ve İslam,
5.     Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Zekât,
6.     Kur’an’da Kadın Hak ve Özgürlüğü,
7.     İslam Hayat Prensipleri,
8.     Düşünce Damlaları,
9.     Hikmet Damlaları,
10.  Cuma Namazı,
11.  Temizlik,
12.  İslam İlmihali (A. Fikri YAVUZ ile Beraber)
13.  Gençler İçin Namaz Hocası,
14.  İslam Hukuk Metodolojisinde İstihsan ve İcma’ın Mahiyeti,
15.  Hakîkatü’l-İstihsan vel-İcma ve Devruhuma Fitteşri’il-İslamî, (Arapça),
16.  İbadetlerin Hikmetleri,
17.  Sevgi Mûcizesi,
18.  Tâlimü’l-Mütellim Tercüme ve Şerhi (İmam Zernûcî),
19.  Minhacu’l-Müteallim Tercümesi,
20.  İmam Azam’dan Vasiyetler (Tercüme)