KATILIMCILAR

PROF. DR. MUHAMMED MUSTAFA ZUHAYLİ KİMDİR?

Prof. Dr. Muhammed Mustafa Zuhayli kimdir?11 Ekim 2015 Pazar 16:10

Prof. Dr. Muhammed Mustafa ZUHAYLİ

1941’de Şam kırsalında dünyaya geldi. Ezher üniversitesinde Karşılaştırmalı Fıkıh alanında doktorasını bitirdi (1971). Dimaşk üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Araştırmalar bölümü vekilliği yaptı.

Birçok İslam ülkesinde İslam hukuku dersleri veren Zuhayli halen eş-Şarika üniversitesinde öğretim üyesi ve eş-Şarika ünivesitesi İslami İlimler Fakültesi dekanıdır.

Ayrıca Uluslararası Fıkıh Konseylerinin üyesi, Dini İşler Yüksek Kurulu Fetva komisyonu üyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünde dini müsteşar ve Lübnan Trablus Üniversitesi senatosu üyesidir.

Eserleri:

Bir kısmı tahkik olmak üzere 58 eseri, 146 ilmi raporu ve 500 civarında makalesi vardır.

Başlıca eserleri:

-          Edebu’l- Kada - Ebu’d-Dem el-Hamevi (tahkik)
-          el-Mühezzeb fi’l-fıkhi’ş-şafii (6.cilt) tahkik
-          Kenzu’r-rağıbin (Minhac şerhi, tahkik)
-          Vesailu’l-isbat  fi’ş-Şeriati’l-İslamiye
-          İslami İlimlerin Kaynağı
-          İslam’da İnsan Hakları
-          el-Mu’temed fi’l- fıkhı’ş-Şafii
-          el-Veciz fi usuli’l-fıkh
-          Fıkhı kaideler ve Dört Mezhebe Göre Uygulamaları
-          Çağdaş Müslüman Kadın
-          İslami Yasamada Kuran-ı Kerim’in İcaz Yönü
-          Şer’i Ceza Hukuku Uygulamaları
-          İslam Fıkhında Yargı Sistemi
-          İslam Muhakeme Tarihi