KATILIMCILAR

PROF. DR. ABDÜSSETTAR EBÛ GUDDE KİMDİR?

Prof. Dr. Abdüssettar Ebû Gudde kimdir?11 Ekim 2015 Pazar 17:01

Prof. Dr. Abdüssettar Ebû GUDDE

1940'da Haleb'de doğdu, ilk öğrenimini burada gördükten sonra, 1964’te Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden ve 1965’te aynı üniversitenin Hukuk fakültesinden mezun oldu. Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesinde 1966’da Fıkıh ve 1967’de Hadis alanlarında yüksek lisansını tamamladı. 1975’te aynı Üniversitede Mukayeseli İslâm Hukuku alanında doktora çalışmasını bitirdi. Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'da eğitimin çeşitli kademelerinde ve özellikle Üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. 1967-1971 ve 1990-1997 yıllarında Kuveyt Evkaf Bakanlığı'nda uzman, araştırmacı ve bakanlığın çıkardığı "Fıkıh Ansiklopedisi”nde raportör ve bütün komisyonlarında üye olarak çalıştı.

Halen merkezi Cidde'de bulunan al-Baraka Finans'da 1992’den beri Şerî Danışman (Müsteşar) ve Genel Sekreter olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Kuveyt Evkaf Bakanlığı Fetva Komisyonu ve Uluslararası İslâmî Zekât Komisyonu'nda üyedir. Yine pek çok İslâmî banka ve finans kuruluşunda şerî danışman olarak çalışmakta ve bir çok ilmî kurum ve kuruluşun üyeliğini yürütmektedir. İslâm Fıkıh Kongresi, İslâmî Tıb Kongreleri ve çeşitli finans kuruluşlarının düzenlediği pek çok uluslararası kongrelere tebliğ ve müzakereleriyle iştirak etmiştir.

Eserlerinden bazıları şunlardır:
el-Hıyaru ve Eseruhû fi'l-Ukûd (Doktora Tezi), Kuveyt;
et-Ta'rif bi'l-Mevsuati'l-Fıkhıyye, Kuveyt;
Delilû'l Elfaz ve'l-Mustalahati'l-Fıkhıyye fi'l-Muamelât;
el-Ecvibetuş-Şer'iyye fit-Tatbikati'lMasrafiyye (3 cilt)
el-lstismar fi’l-Eshûmi ve's-Senadîk.
 

Tahkiklerinden bazıları şunlardır:
El-Bahru'l-Muhit fı Usuli'l-Fıkh li'z-Zerkeşî (6 cilt);
el-Hidaye mine'd-dalâle fi ma'rifeti'l-vakti ve'l-kıbleti min gayri âle li'l-Kalyûbî;
Şerhu'l-Kavâidi'l-Fıkhıyye li Ahmed ez-Zerkâ