KATILIMCILAR

PROF. DR. RECEP CİCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Recep Cici kimdir?08 Ekim 2015 Perşembe 17:26

Prof. Dr. Recep CİCİ

1960 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Beylerbeyi Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde(1970), İmam-Hatip Lisesi'ni İzmit'te(1977), Yüksek İslâm Enstitüsü'nü Bursa’da(1981) tamamladı. Aynı yıl kısa süreli Kandıra’da vaizlik ve Erzincan Refahiye Lisesi’nde de öğretmenlik yaptı. Vatani görevini yedek subay olarak Kırklareli Lüleburgaz’da ikmal etti(1983). İstanbul Çengelköy'de imamlık (1984-1990) ve Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde de vaizlik (1990-1993) görevini yürüttü. 1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne devam etti. 1994’te U.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 1995’te doktor, 1998’de yardımcı doçent, 2007’de doçent, 2012’de de profesör oldu. 2001-2004 yılları arasında Bulgaristan Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu. Halen aynı fakültede Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

MAKALELER

Osmanlı Hukuk Düşüncesini Etkileyen Başlıca Kaynaklar”, UÜİFD, c. 8, sy.  8,  Bursa 1999.

“Kolaylık Prensibinin Hukukî Hayata Yansıma Biçimleri: Hanefî Mezhebi Örneği”, UÜİFD, c. 14, sy. 1, Bursa 2005.

“Sofya Kiril ve Metodiy Millî Kütüphanesi’nde Bulunan İslâm Hukuku İle İlgili Yazma Eserler”, İslâm Hukuku Araştırmaları Der, sy. 5, Konya 2005.

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

“İmamzade Esat Efendi”,  T.D.V. İslâm Ansk., c. XXII, İstanbul 2000, s. 210-211.

“İmamzade Muhammed b. Ebu Bekir”,  TDV İsl. Ansk., c. XXII, İstanbul 2003, s. 211-212.

“Kurânî, İbrahim b. Hasan” ,  T.D.V. İslâm Ansk., c. XXV, İstanbul 2003, s. 426-427.

“Muhsin-i Kayseri”,  T.D.V. İslâm Ansk., c. XXXI, İstanbul 2006, s. 48.

“Sübkî, Bahâeddin Ebû Hâmid Ahmed b. Ali”, T.D.V. İslâm Ansk., c. XXXVIII, İstanbul 2010, s.11.

KİTAPLAR

Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları, Birinci Baskı, Arasta Yayınları, Bursa 2001, XI+418 sayfa.

Bir Osmanlı Fakihi Âlim Muhammed b. Hamza’nın Fıkıh Risâleleri, Birinci Baskı, Emin Yayınları, Bursa 2006, VII+208 sayfa.

İslâm Hukuk Metodolojisinde Emir-Nehiy/Serahsî, Gazâli, İbnü'l-Hümâm Örneği, Birinci Baskı, Emin Yayınları, Bursa 2007.

Osmanlı Hukuku Üzerine Araştırmalar, 1. Baskı, Emin Yayınları, Bursa 2007.

İslâm Ceza Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası,  Emin Yayınları, Bursa, 2013.

Ebu  Ca'fer  et-Tahâvî, Hadislerde Temizlik ve Namaz (Şerhu Me'âni'l-Âsâr), Çev. Recep Cici, Emin Yayınları, Bursa 2007, 369 sayfa. 

“Nikah, Mehir, Nafaka ve Çeyiz Davası…”, Camiu’l-Fusûleyn (Yargılama Usûlüne Dair), 1. Baskı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2012, s. 430-460.

ARAŞTIRMA PROJESİ

Bursa Mahkeme Sicillerinde XVII. Yüzyıla ait (A154-A155) No’lu Defterlerin İslam Hukuku Açısından Analizi, Uludağ Üniversitesi’nin Desteklediği Proje, Bursa 1997 (Yardımcı araştırmacı)

KONGRE FAALİYETLERİ

“XIV. Yüzyılda Kayserili Bir Fakih: Abdulmuhsin Kayseri ve Çalışmaları”, XIII.-XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu /1996, Ankara 1998, s. 95-107.

“Molla Fenârî’nin Osmanlı Hukuk Düşüncesindeki Yeri”, Uluslar arası Molla Fenârî Sempozyumu, 4-6 Aralık 2009, Bursa.

“Molla Hüsrev’in Osmanlı Hukuk Düşüncesindeki Yeri”, Uluslar arası Molla Hüsrev Sempozyumu,18-20 Kasım 2011, Bursa.

“Günümüzde İslâm Ülkelerinde Zekâtın Kurumsallaştırılması Çabaları”, Kur'an ve Tefsir Araştırmaları Sempozyumu-IX/ İSAV(17-18 Kasım 2007), İstanbul 2008, s.225-262.

Mevlana Kirmasti ve İslam Hukuk Alanına Katkısı, Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Bursa.