KATILIMCILAR

PROF. DR. BİLAL AYBAKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Bilal Aybakan kimdir?10 Ekim 2015 Cumartesi 14:17

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN

1963’te Şanlıurfa’da doğdu. 1985’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'ni bitirdi. Orta öğretimde üç yıl öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu fakülteye 1989’da Araştırma Görevlisi olarak döndü. 1990’da yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 2002’de doçent, 2007’de profesör oldu. Fıkhın çeşitli yönleriyle ilgili kitap, makale, tebliğ, çeviri, ansiklopedi maddesi türünde pek çok yayın gerçekleştirdi. Çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yanı sıra 29 Mayıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesinde alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler veren Aybakan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ilim kurulu üyeliği, pek çok derginin yayın kurulu üyeliği ve akademik dergi hakemliği yapmaktadır. Kitapları arasında İslam Hukukunda Borçların İfası (İstanbul 1998), Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ (İstanbul 2003) ve İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi (İstanbul 2007, 2011), tebliğleri arasında “İbn Rüşd’ün Fıkhî (Şer'î) Kıyas Hakkındaki Düşünceleri” (İstanbul 1998), “Kur’an Monolog mudur Diyalog mudur?” (İstanbul 2000), “Islamic Law in Oriental Studies” (Amman 2002), “The Adventure of Islamic Legal Studies (Fiqh) in Turkey since 1980” (İstanbul 2007), “A Theoretical Framework for Contextual Analysis of Qur'anic Revelation” (İstanbul 2007), “İbn Hazm’a Göre İcma” (Bursa 2007), "Bağdad Nizamiye Medresesi'nin İlk Müderrisi: Ebu İshak eş-Şirazi" (İstanbul 2008), "İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi" (Diyarbakır 2010), “Gazzâlî’nin Fıkıh İlmine Katkısı” (İstanbul 2011), “Selçuklular Döneminde Fıkhın Gelişimi: Şâfiî Mezhebi Çerçevesinde” (Konya 2011), makaleleri arasında ise “İslam’da Dinî Bilginin Doğası ve Usûl-i Fıkhın Geliştirdiği Yorum Tarzına Genel Bir Yaklaşım” (2000), "Batıda İslam Hukuku Araştırmalarında Farklı bir Ses: Wael B. Hallaq" (2004), “Küreselleşme Sürecinde İslamî Değerler” (2006), “Some Observations on Islamic Legal Studies in Turkey” (2006), “Fürû‘ Fıkıh Sistematiği Üzerine” (2006) sayılabilir. DİA'da 40 maddesi yayınlanan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Aybakan'a ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlarda çok sayıda atıf yapılmıştır. Başlıca ilgi alanlarını Muamelat fıkhı, Fıkhın Teşekkül Dönemi, Şafii mezhebi tarihi, Usûl-i fıkıh-mantık-dil ilişkisi oluşturmaktadır.