HABERLER

"SİGORTA" OTURUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

10 Kasım 2015 Salı 14:37

17 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09.00 – 12.30 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Sigorta” adlı beşinci oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir

SİGORTA

17 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 09.00 – 12.30 arasında genel kurulda gerçekleştirilen “Sigorta” adlı beşinci oturum, isimleri aşağıda yazılı kimselerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir:

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Sabri ORMAN (T.C. Merkez Bankası)

TEBLİĞCİLER

Prof. Dr. Hasan HACAK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmeddin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim PAÇACI (Aksaray Üniversitesi)

MÜZAKERECİLER

Prof. Dr. Faruk BEŞER (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat KOCA (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY (Necmeddin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TRABZON (İstanbul Üniversitesi)

 

Bu oturumda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:

 

A. TEKÂFÜL

Tekâfülsistemi sigortacılıkta yeni ve önemli bir uygulama olup, tekâfül kurumlarının “üyeleri arasında yardımlaşma” ilkesini zaafa uğratmadan İslam açısından meşru birtakım yeni finansal enstrümanlar geliştirmeleri tavsiye edilmiştir.

Yeni sosyal güvenlik ve sigorta modelleri düşünülürken zekât ve muâhât (ensar ve muhacir kardeşliği) ilke ve düşüncelerinden de yararlanılması, üyeler tarafından tavsiye edilmiştir.

 

B. TİCARÎ SİGORTA

Fıkhın sabit ilke, hüküm ve değerleriyle çelişen uygulamalardan kaçınılması şartıyla ticarî sigorta caiz görülmüştür.

 

C. ALACAKLARIN SİGORTALANMASI

Kaynağı meşru olmak şartıyla iktisadî yarara sahip her türlü hukukî değer, fıkhın temel ilke ve hükümleriyle çelişmemek şartıyla sigortalanabilir. Bu çerçevede meşru satım ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların sigortalanması caizdir. Borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesi durumunda sigorta şirketi, halefiyet hükümleri çerçevesinde borçluya rücu hakkına sahiptir.

Katılım bankalarının, borçlularına borçlarını zorunlu olarak sigorta ettirmeleri, hakkaniyet ilkesi açısından yeniden gözden geçirilmelidir.

 

D. BİTKİSEL ÜRÜNLER VE HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Devlet destekli tarım sigortaları, Devlet organizasyonunda toplum yararına sosyal bir güvence sistemi olduğu ve akdi ifsad edecek bir unsur taşımadığı için caiz görülmüştür.

 

E. KAZA/HASAR SİGORTASI

Konusu helal olmak kaydıyla kaza/hasar sigortası sözleşmesi caiz görülmüştür.

 

F. HAYAT SİGORTASI

1.Konusu helal olmak kaydıyla birikimsiz hayat sigortası, caiz görülmüştür.

2.Birikimli hayat sigortalarında, primlerin helal alanlarda nemalandırılması kaydıyla, süre sonunda bu prim ve nemaların def’aten veya belirli bir plan çerçevesinde geri ödenmesi, prim ve nemalarının tamamı veya bir kısmının şirkette bırakılıp, maaş olarak gelir payı verilmesi şeklindeki uygulamanın caiz olduğu ancak prim ve nemaların tamamı veya bir kısmının şirkette bırakılıp maktu bir maaş bağlanması şeklindeki uygulamanın ise caiz olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

G. BİREYSEL EMEKLİLİK

Bireysel emeklilik sisteminde, hesaptaki birikimlerin def’aten veya bir program dâhilinde ödenmesinin istenmesi halinde primlerin helal alanlarda değerlendirilmesikaydıyla caiz olduğu;gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş bağlanmasının istenmesi durumunda ise birikimli hayat sigortasıyla aynı hükümlere tabi olduğu kanaatine varılmıştır.