FİNANS VE BORSA SONUÇ BİLDİRGESİ

FİNANS VE BORSA SONUÇ BİLDİRGESİ
 

26 Eylül 1996 Perşembe günü saat 14:00 ile 16:00 arasında genel kurulda gerçekleştirilen müzakereler neticesinde aşağıda belirtilen görüşlerin sonuç bildirisinde değerlendirilmek üzere kongre genel kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN
Prof. Dr. Sabahattin ZAİM (Sakarya Üniv. İ.İ.B.F.)
 

TEBLİĞCİLER
Prof. Dr. Yehbe ez - ZUHAYLÎ (Dımaşk Üniv. Şeriat Fak.)
Prof. Dr. Hamza AKTAN (Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak.)
Prof. Dr. Ali Muhyiddin el - KARADAĞÎ (Katar Üniv. Şeriat Fak.)
Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR (İstanbul Müf. Fetva Kom. Bşk.)
Halil GÜNENÇ (Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğr. Grv.)

 

MÜZAKERECİLER
Prof. Dr. Abdülhalim ÖMER (Ezher Üniv. Ticaret Fak.)
Doç. Dr. Davut YAYLALI (Uludağ Üniv. İlahiyat Fak.)

RAPORTÖRLER
Dr. Recep. CİCİ (Uludağ Üniv. llâhiyat Fak.)
Muammer AYAN (Konya Selçuklu Müftüsü)

Finans ve borsa ile ilgili meseleler ayrı başlıklar haline getirilerek ayrıntılı bir şekilde ele alma yolu benimsenmiştir.


1- KREDİ

  1. Devletin Verdiği Faizli Kredi:

Üyelerin tamamına göre, "Devletin verdiği faizli kredi”yi almak caiz değildir.

  1. Devletin Verdiği Teşvik Kredisi:

Faizsiz teşvik kredisi almak ittifakla caizdir.

Faizli teşvik kredisine gelince ; üyelerden beşine göre (V. ez-Zühayli, A. Muhiddin el-Karadaği, A Ömer, D. Yaylalı, S. Zaim) caiz değildir. Üçüne göre (H. Aktan, H. Günenç, A Bayındır) ise teşvik için olan ve dinen meşru sayılan alanda bulunmak kaydıyla caizdir.

 

2 - TEMİNAT MEKTUBU

Üyelerden üçüne göre (H. Aktan, A Bayındır, D. Yaylalı) caiz, beşine göre (V. Ez-Zuhayli, A Muhiddin el-Karadaği, A. Ömer, H. Günenç, S. Zaim) ise İslâm Bankalarından alınması ve ücretin de masraf olarak ödenmesi şartıyla caizdir.

 

3 - AKREDİTİF

Üyelerin tamamına göre prensip olarak Akreditif komisyon bedeli ödemek caizdir. Fakat bunların İslâm Bankalarından alınması ve İslami kurallara göre uygulanması tavsiye edilmiştir.

 

4 - KREDİ KARTI

Prensip olarak faizsiz ve yalnız mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere (çünkü nakit alımı faize tabi tutulmaktadır) kredi kartı almak caizdir. A. Bayındır meşruiyetini zarurete dayandırmaktadır.

A. Muhiddin el-Karadaği, zaruret veya şiddetli ihtiyaç halinde, kredi kartı sahibinin hesabında kendinden faiz alınmayacak kadar nakit bulunması ve İslâmî bankaların kartları olmaması durumunda câiz görmüş, eğer İslâmî bankaların verdiği kartlar varsa, faizle işlem gören bankaların kredi kartlarının alınmasını kesinlikle caiz görmemiştir.

Üyeler İslâm Bankalarının da İslami kurallara uygun bir şekilde kullanmaları şartıyla kredi kartı vermeleri yönünde tavsiyede bulunmuşlardır.


5-  LEASİNG

Üyelerden beşine göre (A. Muhiddin el-Karadaği, H. Aktan, A. Bayındır, D. Yaylalı, S. Zaim) caiz, üçüne göre (V. Ez - Zuhayli, H. Günenç, A. Ömer) ise caiz değildir.

 

6-  ÖZEL FİNANS BURUMLARININ MUAMELELERİ

  1.  Mudarebe:

Söz konusu kuramların, İslami esaslara uygun olmak kaydıyla mudarebe şeklinde kâr-zarar ortaklığı yapmaları ittifakla caizdir. Ayrıca tavsiye edilmiştir.

  1.  Müşareke:

Üyelerin tamamına göre, Özel Finans Kuramlarının hisse (çalışma alanları helâl olan şirketlerin) senetlerini satın almaları veya bilfiil ortaklık şeklinde müşareke yapmaları caizdir.

Faizli bankalarla ortaklık kurmaları hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

  1. Murabaha:

Murabaha, İslami kurallara harfiyyen uyulması şartıyla ittifakla caizdir. Ancak İslami gaye olarak diğer mudarebe ve müşareke ortaklıklarına girilmesi ve bu yolla gayret gösterilmesi tavsiye edilmiştir.

 

7-  SELEM AKDİ

Üyelerin tamamına göre, faize düşmeden yapılan Selem Akdi caizdir.

8-  BORSA

Devletin çıkardığı tahvil ve hazine bonoları alım-satımı ittifakla caiz değildir.

Borsadaki hisse senetlerinin alınıp satılması ise; A Bayındır'ın dışındaki üyelere göre, İslâm'a uygun iş alanlarında ve İslami kurallara uygun olarak çalışan şirketlerin çıkardığı hisse senetleri alım-satımı caizdir.

11011.jpg
 


11013.jpg
11014-001.jpg

11015.jpg